معمولا برای سرویس های ون، نیازی به عقد قرارداد بین دو طرف اجاره دهنده و اجاره کننده نمی باشد.

اما بسیاری از ارگان ها و شرکت های بزرگ، برای قراردادهای رزرو ون برای طولانی مدت (8 ماه، 1سال و …) از بزرگ ترین مرجع اجاره ون با راننده در ایران (ایران ون رنتال) تقاضای عقد قرارداد دارند.

در این صفحه قرارداد بصورت متنی قرار داده شده است.همچنین می توانید فایل pdf آن را دانلود کنید.

قرارداد اجاره ون برای چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

قرارداد اجاره ون بصورت متنی

ماده 1 –  طرفین قرارداد

موجر/موجرین …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………………. به تاریخ تولد …………………. و با کد ملی ………………….

ساکن ………………………………………………………… به شماره تلفن همراه …………………. و شماره ثابت ………………….

مستأجر/مستأجرین …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………………. به تاریخ تولد …………………. و با کد ملی ………………….

ساکن ………………………………………………………… به شماره تلفن همراه …………………. و شماره ثابت ………………….

ماده 2_موضوع قرارداد

یک دستگاه اتومبیل از نوع ون (خودرو گروهی) از نوع …………………… مدل …………….. با سیستم …………….. به شماره ی شناسه خودرو …………………

دارای موتور ………………. به شماره شاسی ……… و به رنگ ………………. و به شماره نیروی انتظامی ……………….. ملکی موجر طبق سند ……………………. بصورت با راننده با تمام مدارک قانونی لازم

شامل گواهینامه راننده،کارت شناسایی راننده، بیمه نامه خودرو و کارت خودرو در اختیار و تصرف مستأجر/مستأجرین جهت  ………………… اجاره داده شد و مستأجر/مستأجرین این موضوع را تایید

می کنند.

ماده 3_مدت اجاره

از تاریخ ……………….  تا تاریخ ………………. به مدت ………………. از ابتداء تنظیم این سند.

ماده 4_اجاره پرداختی

میزان بهای اجاره مبلغ …………………………….. ريال برای تمامی مدت بالا از قرار روزانه / هفتگی / ماهانه …………………………..ريال  که مستأجر موظف است به موجر پرداخت نماید و رسید دریافت نماید

یا به شماره حساب/کارت………………. به نام آقا/خانم………………. در شعبه بانک ………………. واریز خواهد شد.

در صورت دریافت چک تعداد …… فقره چک به شماره ……………….……………….………………. عهده بانک………………. به موجر تحویل داده شد.

شروط اجاره نامه

1-مستاجر حق واگذاری اجاره نامه را به غیر ندارد.

2-هزینه تعمیرات خودرو ون در صورت خرابی، به عهده موجر می باشد و مستاجر مسئولیتی در قبال خودرو ون ندارد.

3-مسئولیت لغو سفر بصورت روزانه/ماهیانه/سالیانه به عهده موجر می باشد و خسارت لغو سرویس بصورت توافقی بین مستاجر و موجر رد و بدل می شود.

4-تامین سوخت خودرو، پرداخت عوارض شهری و شهرداری و هزینه هایی مانند هزینه پارکینگ خودرو به عهده موجر می باشد.

5-پرداخت مواردی همچون خلافی خودرو ون (قبل از اجاره) در مدت زمان اجاره به عهده موجر است.

6-در صورت پایان زمان قرارداد، موجر و مستاجر هیچ بده بستان مالی با یکدیگر نداشته و در صورت ادامه همکاری می بایست قرارداد جدیدی بین دو طرف عقد شود.

7-کل مبلغ اجاره ون می بایست از طرف مستاجر تسویه شود و در صورت دیرکرد به ازای هر روز مستاجر موظف است مبلغ ……….. را به عنوان خسارت به موجر بپردازد.